آیات یُحبّ وَ لایُحبّ در قرآن کریم

قرآن کریم

خدای تعالی در قرآن کریم با تکرار دو جمله در آیات متعدد چند دسته از افراد را مورد محبت خود و چند دسته افراد را دور از محبت خود معرفی کرده است. آن دو جمله این است: «ان الله یحب» و « ان الله لا یحب» که در ادامه این جملات صفات پسندیده و ناپسند را آورده و به آن ها اظهار محبت و یا اظهار غضب فرموده است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

آن آیات به شرح ذیل می باشند:

 

1-  آیه 190 سوره بقره : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

«قطعاً خدا متجاوزين‌ را دوست‌ نمي‌دارد».

 

2- آیه 36 سوره نساء: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»

«چون‌ قطعاً خدا، كسي‌ كه‌ متكبّر و فخرفروش‌ باشد، دوست‌ نمي‌دارد».

 

3- آیه 107 سوره نساء: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا»

«زيرا خدا افراد خيانتكار و گناهكار را دوست‌ نمي‌دارد».

 

4- آیه 87 سوره مائده : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

«قطعاً خدا متجاوزين‌ را دوست‌ ندارد».

 

5- آیه 58 سوره انفال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»

«قطعاً خدا افراد خائن‌ را دوست‌ نمي‌دارد».

 

6- آیه 38 سوره حج: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ»

«حتماً خدا هيچ‌ خيانتكار ناشكري‌ را دوست‌ ندارد».

 

7- آیه 76 سوره قصص: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ»

«قطعاً خدا شادهاي‌ (به‌ زخارف‌ دنيا را) دوست‌ ندارد».

 

8- آیه 77 سوره قصص: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»

«قطعاً خدا فسادكنندگان‌ را دوست‌ نمي‌دارد».

 

9- آیه 18 سوره لقمان: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»

«قطعاً خدا هيچ‌ متكبّر مغروري‌ را دوست‌ نمي‌دارد».

 

10- آیه 195 سوره بقره: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»

«قطعاً خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

11- آیه 222 سوره بقره: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»

«خدا توبه‌كنندگان‌ و پاك‌كنندگان‌ روح‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

12- آیه 134 سوره آل عمران: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»

«خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

13- آیه 146 سوره آل عمران: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ»

«خدا صابرين‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

14- آیه 159 سوره آل عمران: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»

«چون‌ قطعاً خدا كساني‌ را كه‌ توكّل‌ مي‌كنند، دوست‌ دارد».

 

15- آیه 13 سوره مائده: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»

«خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

16- آیه 42 سوره مائده: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»

«قطعاً خدا عادلها را دوست‌ مي‌دارد».

 

17- آیه 4 سوره توبه: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»

«قطعاً خدا پرهيزگاران‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

18- آیه 7 سوره توبه: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»

«خدا قطعاً پرهيزگاران‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

19- آیه 9 سوره حجرات: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»

«قطعاً خدا اهل‌ قسط‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

20- آیه 8 سوره ممتحنه: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»

«قطعاً خدا عدالت‌كنندگان‌ را دوست‌ مي‌دارد».

 

منبع: مؤسسه‌ی راهیان طريق احسن‌الحدیث 

 

چاپ