آیت الله مجتهدی

آیت الله مجتهدی حرفی برای تمام عمر

شاید دیگه فرصت نداشته باشیم!!!

ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد                خوش نگر جانم که او با خود چه برد

خاک بر قبرش بریزد از پی اش                  چونکه او خاک هم برای خود نبرد

خاک دنیا را نباشد فایده                           کار نیکی بایدش با خود ببرد

 

* * *

خیز شتربان که دمید آفتاب                                        وقت رحیل است نه هنگام خواب

تا نگری از همه وامانده ای                                         قافله رفته است و تو جا مانده ای

خیز و منه بار در این رهگذر                                        کاین ره سیل است نه جای قرار

خیز شتربان که بشد قافله                                           ما و تو ماندیم در این مرحله

هر که از این قافله غافل شود                                      همچو من دل شده بیدل شود

گر من و دل بکوی او جا کنیم                                      دیگر از این به چه تمنا کنیم

 

دانلود

التماس دعا

چاپ