جايگاه معلم در كلام امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبری

جايگاه معلم در كلام امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبری ( شغل معلمي، همان شغل انبياست. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله معلم همه بشر است و بعد از او، حضرت امير باز هم معلم بشر است.


در كلام امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري


( شغل معلمي، همان شغل انبياست. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله معلم همه بشر است و بعد از او، حضرت امير باز هم معلم بشر است.   
( معلم، امانت داري است كه غير از همه امانت ها، انسان، امانت اوست.
( شما معلمين، يك شغل بسيار شريف داريد كه همان شغل الله است.
( وظيفه معلم، هدايت جامعه است به سوي الله.
( كليد سعادت و شقاوت يك ملت، دست [قشر] فرهنگي است.
( صلاح و فساد يك جامعه به دست مربيان آن جامعه است.
( همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگيزه اش از مدرسه هاست و كليد، دست معلمين است.
( همه معلمين در فكر اين باشند كه خودشان را تهذيب كنند! بايد خود را مهذب كنند تا حرفشان در ديگران اثر كند.
( اين نونهالاني كه اميد آتيه كشور اسلامي هستند، اينها امانت هايي هستند در دست معلمين.
( معلمين آموزش و پرورش، اگر خودشان يك پرورش صحيح نداشته باشند و يك تعليم صحيح، نمي توانند جوان ها را تعليم كنند و آموزش بدهند و پرورش بدهند.1
( هر مقداري كه انسان عظمتش را زيادتر باشد، مسئوليتش زيادتر است و چون معلم عظمتش زيادتر است، مسئوليتش زياد است.2
( معلم اگر خوب باشد، مملكت خوب مي شود؛ معلم اگر منحرف باشد، مملكت خراب مي شود. پس شماييد كه مي توانيد يك مملكتي را به پيش برانيد؛ هم معنوياتش را و هم مادياتش را و بنماييد كه مي توانيد يك مملكتي را خداي نخواسته به عقب برانيد؛ هم معنويتش را و هم مادياتش را.3
( شما معلمان و مربيان هستيد كه فردا را مي سازيد.4
( امريكا به رغم تمام امكانات مادي، تبليغاتي، نظامي و سياسي، براي رسيدن به اهداف خود، به برخي كشورهاي منطقه، براي تغيير كتاب هاي درسي فشار مي آورد و اين نشانگر تعليم و تربيت است كه قدرت هاي بزرگ نيز در خصوص آن متمركز شده اند.5
( سرلوحه و محور برنامه هاي آموزش و پرورش در تنظيم كتاب، در تربيت معلم، در نظارت بر كار بخش هاي مختلف آموزش و پرورش، در نظارت بر كار آموزش دهندگان و داخل مدارس، بايد بر اين باشد كه ببيند آيا تفكر اسلامي منتقل مي شود.6
( آموزش و پرورش از روزمرگي بيرون بيايد.7
( عزيزان من! معلمان و معلمات عزيز! شما سر كلاس، نه فقط درس كه مي دهيد، بلكه نگاهي كه مي كنيد، اشاره اي كه مي كنيد، لبخندي كه مي زنيد، اخمي كه مي كنيد، حركتي كه انجام مي دهيد، لباسي كه مي پوشيد، بر روي دانش آموز اثر مي گذارد.8
( در اسلام، معلم يك مقام حقيقتاً والاست.9
( بايد مقام معلم در جامعه به گونه اي باشد كه اگر از يك جوان بپرسند شما مي خواهيد در آينده چكاره شويد، بگويد معلم.10
( بايد براي تربيت دانش آموزان هم خيلي اهميت قايل شد. بنده هم معتقدم كه معلم فيزيك، معلم زيست، معلم رياضي يا هر معلم ديگري، مي تواند با يك كلمه و تلنگر، چنان تأثيري روي ذهن دانش آموز بگذارد و تربيت كند كه گاهي با يك كتاب نشود.11
( من به شما فرهنگيان عزيز مي گويم كه مسئله فرهنگ و تعليم و تربيت، مسئله اول در نظام ماست.
( در بلندمدت، هيچ چيز به اندازه تعليم و تربيت اهميت ندارد. نقش معلم و مربي در جامعه ما، نقش طراز اول است.
( قدر تعليم و تربيت و معلمي و سنگر فرهنگي را بدانيد!121. کلمات قصار امام خميني، ص 204.
2. صحيفه نور (مجموعه رهنمودهاي امام خميني)، ج 7، ص 255.
3. همان، ص 433.
4. سخنراني مقام معظم رهبري، 12/3/1378، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
5. روزنامه رسالت، 30/4/1383.
6. سخنراني مقام معظم رهبري، 25/10/1370، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
7. روزنامه رسالت، 13/2/1385.
8. سخنراني مقام معظم رهبري، 15/2/1378، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
9. سخنراني مقام معظم رهبري، 12/2/1373، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
10. سخنراني مقام معظم رهبري، 26/4/1381، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
11. سخنراني مقام معظم رهبري، 12/2/1373، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).
12. سخنراني مقام معظم رهبري، 26/3/1368، به نقل از: نرم‌افزار به سوي نور (کاري از سپاه پاسداران).

 

برچسب ها: امام خمینی

چاپ