سرود نماز، باز هم از مسجد شهر صوت قرآن آید

سرود نماز، باز هم از مسجد شهر صوتسرود قدیمی و زیبای نماز،

باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل
دم به دم می خواند شعر جان پرور گل
باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل
دم به دم می خواند شعر جان پرور گل
باز از مسجد شهر صوت قرآن آید
با نسیم سحری عطر ایمان آید

بدون هیچ گونه شرحی به این سرود معنوی گوش فرادهید.

 

 

 

 

 

 

 

سرود نماز:

باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل       ***      دم به دم می خواند شعر جان پرور گل
باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل       ***    دم به دم می خواند شعر جان پرور گل
باز از مسجد شهر صوت قرآن آید       ***   با نسیم سحری عطر ایمان آید
باز از مسجد شهر صوت قرآن آید       ***   با نسیم سحری عطر ایمان آید
کودکان خوش سخن شب فراری شده باز       ***   دیده را باز کنید شده هنگام نماز
باز خورشید قشنگ آمد از راه دراز       ***   باز در دشت و دمن چشم نرگس شده باز
باز از مسجد شهر صوت قرآن آید       ***   با نسیم سحری عطر ایمان آید
خیز از بستر خواب کودک زیبا رو       ***   وقت بیداری شد خیز و تکبیر بگو

 

 

 

 

 

 

چاپ