دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (از ارث تا پايان جلد دوم) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (از ارث تا پايان جلد دوم) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: بخش پایانی شرح لمعه 6 (از ارث تا پايان جلد دوم) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

طلاق تا ارث
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 میراث - جلسه 1 دانلود 10,513 00:44:32
2 میراث - جلسه 2 دانلود 11,114 00:47:05
3 میراث - جلسه 3 دانلود 11,836 00:50:10
4 میراث - جلسه 4 دانلود 11,249 00:47:40
5 میراث - جلسه 5 دانلود 10,284 00:43:33
6 میراث - جلسه 6 دانلود 8,961 00:37:54
7 میراث - جلسه 7 دانلود 10,095 00:42:44
8 میراث - جلسه 8 دانلود 10,412 00:44:06
9 میراث - جلسه 9 دانلود 10,135 00:42:55
10 میراث - جلسه 10 دانلود 10,284 00:43:33
11 میراث - جلسه 11 دانلود 11,715 00:49:39
12 میراث - جلسه 12 دانلود 12,369 00:52:27
13 میراث - جلسه 13 دانلود 13,220 00:56:04
14 میراث - جلسه 14 دانلود 11,019 00:46:41
15 میراث - جلسه 15 دانلود 9,683 00:40:59
16 میراث - جلسه 16 دانلود 11,262 00:47:43
17 میراث - جلسه 17 دانلود 10,324 00:43:43
18 میراث - جلسه 18 دانلود 10,878 00:46:05
19 میراث - جلسه 19 دانلود 10,108 00:42:48
20 میراث - جلسه 20 دانلود 10,513 00:44:32
21 میراث - جلسه 21 دانلود 9,089 00:38:27
22 میراث - جلسه 22 دانلود 8,994 00:38:03
23 میراث - جلسه 23 دانلود 11,350 00:48:06
24 میراث - جلسه 24 دانلود 10,608 00:44:56
25 میراث - جلسه 25 دانلود 10,614 00:44:57
26 میراث - جلسه 26 دانلود 10,783 00:45:41
27 میراث - جلسه 27 دانلود 10,419 00:44:07
28 میراث - جلسه 28 دانلود 10,770 00:45:37
29 میراث - جلسه 29 دانلود 9,730 00:41:11
30 میراث - جلسه 30 دانلود 10,338 00:43:47
31 میراث - جلسه 31 دانلود 11,559 00:48:59
32 میراث - جلسه 32 دانلود 10,594 00:44:52
33 میراث - جلسه 33 دانلود 6,402 00:26:59
34 میراث - جلسه 34 دانلود 11,181 00:47:23
35 میراث - جلسه 35 دانلود 9,690 00:41:01
36 میراث - جلسه 36 دانلود 10,250 00:43:24
37 میراث - جلسه 37 دانلود 10,905 00:46:12
38 میراث - جلسه 38 دانلود 11,843 00:50:12
39 میراث - جلسه 39 دانلود 10,027 00:42:27
40 میراث - جلسه 40 دانلود 10,014 00:42:24
41 میراث - جلسه 41 دانلود 9,325 00:39:27
42 میراث - جلسه 42 دانلود 10,729 00:45:27
43 میراث - جلسه 43 دانلود 9,102 00:38:30
44 میراث - جلسه 44 دانلود 9,933 00:42:03
45 میراث - جلسه 45 دانلود 9,953 00:42:08
46 میراث - جلسه 46 دانلود 10,837 00:45:54
47 میراث - جلسه 47 دانلود 9,359 00:39:36
48 میراث - جلسه 48 دانلود 10,452 00:44:16
49 میراث - جلسه 49 دانلود 10,162 00:43:02
50 میراث - جلسه 50 دانلود 9,021 00:38:10
51 میراث - جلسه 51 دانلود 9,879 00:41:49
52 میراث - جلسه 52 دانلود 8,792 00:37:11
53 میراث - جلسه 53 دانلود 12,741 00:54:02
54 حدود - جلسه 54 دانلود 10,297 00:43:36
55 حدود - جلسه 55 دانلود 10,054 00:42:34
56 حدود - جلسه 56 دانلود 10,520 00:44:33
57 حدود - جلسه 57 دانلود 9,845 00:41:40
58 حدود - جلسه 58 دانلود 9,865 00:41:46
59 حدود - جلسه 59 دانلود 9,865 00:41:46
60 حدود - جلسه 60 دانلود 9,393 00:39:45
61 حدود - جلسه 61 دانلود 10,560 00:44:44
62 حدود - جلسه 62 دانلود 10,830 00:45:53
63 حدود - جلسه 63 دانلود 10,230 00:43:19
64 حدود - جلسه 64 دانلود 10,641 00:45:04
65 حدود - جلسه 65 دانلود 10,108 00:42:48
66 حدود - جلسه 66 دانلود 10,209 00:43:14
67 حدود - جلسه 67 دانلود 10,351 00:43:50
68 حدود - جلسه 68 دانلود 9,872 00:41:47
69 حدود - جلسه 69 دانلود 9,528 00:40:19
70 حدود - جلسه 70 دانلود 8,961 00:37:54
71 حدود - جلسه 71 دانلود 9,865 00:41:46
72 حدود - جلسه 72 دانلود 10,783 00:45:41
73 حدود - جلسه 73 دانلود 9,318 00:39:26
74 حدود - جلسه 74 دانلود 9,777 00:41:23
75 حدود - جلسه 75 دانلود 4,850 00:20:22
76 حدود - جلسه 76 دانلود 10,871 00:46:03
77 حدود - جلسه 77 دانلود 9,325 00:39:27
78 حدود - جلسه 78 دانلود 8,920 00:37:44
79 حدود - جلسه 79 دانلود 10,770 00:45:37
80 حدود - جلسه 80 دانلود 9,150 00:38:42
81 حدود - جلسه 81 دانلود 10,648 00:45:06
82 حدود - جلسه 82 دانلود 11,040 00:46:46
83 حدود - جلسه 83 دانلود 9,892 00:41:53
84 حدود - جلسه 84 دانلود 10,594 00:44:52
85 حدود - جلسه 85 دانلود 10,419 00:44:07
86 حدود - جلسه 86 دانلود 11,033 00:46:45
87 حدود - جلسه 87 دانلود 9,811 00:41:32
88 حدود - جلسه 88 دانلود 10,999 00:46:36
89 حدود - جلسه 89 دانلود 9,838 00:41:39
90 حدود - جلسه 90 دانلود 9,595 00:40:37
91 حدود - جلسه 91 دانلود 9,858 00:41:44
92 حدود - جلسه 92 دانلود 9,946 00:42:06
93 حدود - جلسه 93 دانلود 9,291 00:39:19
94 حدود - جلسه 94 دانلود 10,905 00:46:12
95 حدود - جلسه 95 دانلود 9,359 00:39:36
96 حدود - جلسه 96 دانلود 9,622 00:40:43
97 حدود - جلسه 97 دانلود 9,993 00:42:18
98 حدود - جلسه 98 دانلود 12,093 00:51:16
99 حدود - جلسه 99 دانلود 9,555 00:40:26
100 حدود - جلسه 100 دانلود 10,182 00:43:07
101 حدود - جلسه 101 دانلود 9,183 00:38:51
102 حدود - جلسه 102 دانلود 9,426 00:39:53
103 حدود - جلسه 103 دانلود 9,312 00:39:24
104 حدود - جلسه 104 دانلود 10,432 00:44:11
105 قصاص - جلسه 105 دانلود 10,878 00:46:05
106 قصاص - جلسه 106 دانلود 10,371 00:43:55
107 قصاص - جلسه 107 دانلود 8,943 00:37:49
108 قصاص - جلسه 108 دانلود 8,448 00:35:43
109 قصاص - جلسه 109 دانلود 10,765 00:45:36
110 قصاص - جلسه 110 دانلود 10,248 00:43:24
111 قصاص - جلسه 111 دانلود 7,469 00:31:32
112 قصاص - جلسه 112 دانلود 10,641 00:45:04
113 قصاص - جلسه 113 دانلود 8,290 00:35:02
114 قصاص - جلسه 114 دانلود 7,480 00:31:35
115 قصاص - جلسه 115 دانلود 9,978 00:42:14
116 قصاص - جلسه 116 دانلود 7,536 00:31:49
117 قصاص - جلسه 117 دانلود 10,000 00:42:20
118 قصاص - جلسه 118 دانلود 8,976 00:37:58
119 قصاص - جلسه 119 دانلود 8,538 00:36:06
120 قصاص - جلسه 120 دانلود 10,810 00:45:48
121 قصاص - جلسه 121 دانلود 7,649 00:32:18
122 قصاص - جلسه 122 دانلود 7,728 00:32:38
123 قصاص - جلسه 123 دانلود 7,311 00:30:52
124 قصاص - جلسه 124 دانلود 8,886 00:37:35
125 قصاص - جلسه 125 دانلود 9,415 00:39:50
126 قصاص - جلسه 126 دانلود 7,244 00:30:35
127 قصاص - جلسه 127 دانلود 10,315 00:43:41
128 دیات - جلسه 128 دانلود 11,159 00:47:17
129 دیات - جلسه 129 دانلود 10,135 00:42:55
130 دیات - جلسه 130 دانلود 9,798 00:41:28
131 دیات - جلسه 131 دانلود 11,001 00:46:37
132 دیات - جلسه 132 دانلود 6,963 00:29:23
133 دیات - جلسه 133 دانلود 10,135 00:42:55
134 دیات - جلسه 134 دانلود 9,595 00:40:37
135 دیات - جلسه 135 دانلود 6,051 00:25:29
136 دیات - جلسه 136 دانلود 7,379 00:31:09
137 دیات - جلسه 137 دانلود 7,356 00:31:03
138 دیات - جلسه 138 دانلود 11,609 00:49:12
139 دیات - جلسه 139 دانلود 11,845 00:50:13
140 دیات - جلسه 140 دانلود 3,835 00:16:02
141 دیات - جلسه 141 دانلود 10,383 00:43:58
142 دیات - جلسه 142 دانلود 11,283 00:47:49
143 دیات - جلسه 143 دانلود 8,245 00:34:51
144 دیات - جلسه 144 دانلود 10,225 00:43:18
145 دیات - جلسه 145 دانلود 7,233 00:30:32
146 دیات - جلسه 146 دانلود 8,380 00:35:25
147 دیات - جلسه 147 دانلود 9,348 00:39:33
148 دیات - جلسه 148 دانلود 933 00:03:39
149 دیات - جلسه 149 دانلود 6,828 00:28:48
150 دیات - جلسه 150 دانلود 8,819 00:37:18
151 دیات - جلسه 151 دانلود 3,520 00:14:41
152 دیات - جلسه 152 دانلود 9,393 00:39:45
153 دیات - جلسه 153 دانلود 10,911 00:46:13
154 دیات - جلسه 154 دانلود 7,424 00:31:21
155 دیات - جلسه 155 دانلود 8,324 00:35:11
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ