دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (طلاق تا ارث) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (طلاق تا ارث) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: شرح لمعه 5 (طلاق تا ارث) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

طلاق تا ارث
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 طلاق الرمايه - جلسه 1 دانلود 9,973 00:42:13
2 طلاق الرمايه - جلسه 2 دانلود 8,967 00:37:56
3 طلاق الرمايه - جلسه 3 دانلود 10,554 00:44:42
4 طلاق الرمايه - جلسه 4 دانلود 10,020 00:42:25
5 طلاق الرمايه - جلسه 5 دانلود 10,810 00:45:48
6 طلاق الرمايه - جلسه 6 دانلود 14,057 00:59:39
7 طلاق الرمايه - جلسه 7 دانلود 9,575 00:40:31
8 طلاق الرمايه - جلسه 8 دانلود 9,163 00:38:46
9 طلاق الرمايه - جلسه 9 دانلود 9,312 00:39:24
10 طلاق الرمايه - جلسه 10 دانلود 12,754 00:54:05
11 طلاق الرمايه - جلسه 11 دانلود 8,637 00:36:31
12 طلاق الرمايه - جلسه 12 دانلود 8,981 00:37:59
13 طلاق الرمايه - جلسه 13 دانلود 10,169 00:43:03
14 طلاق الرمايه - جلسه 14 دانلود 10,682 00:45:15
15 طلاق الرمايه - جلسه 15 دانلود 9,116 00:38:34
16 طلاق الرمايه - جلسه 16 دانلود 9,514 00:40:16
17 طلاق الرمايه - جلسه 17 دانلود 9,183 00:38:51
18 طلاق الرمايه - جلسه 18 دانلود 9,933 00:42:03
19 طلاق الرمايه - جلسه 19 دانلود 10,385 00:43:59
20 طلاق الرمايه - جلسه 20 دانلود 10,068 00:42:37
21 خلع و مباراه - جلسه 21 دانلود 11,418 00:48:23
22 خلع و مباراه - جلسه 22 دانلود 11,202 00:47:28
23 خلع و مباراه - جلسه 23 دانلود 10,371 00:43:55
24 خلع و مباراه - جلسه 24 دانلود 10,675 00:45:13
25 خلع و مباراه - جلسه 25 دانلود 11,411 00:48:21
26 خلع و مباراه - جلسه 26 دانلود 10,068 00:42:37
27 ظهار - جلسه 27 دانلود 10,513 00:44:32
28 ظهار - جلسه 28 دانلود 11,114 00:47:05
29 ظهار - جلسه 29 دانلود 11,836 00:50:10
30 ظهار - جلسه 30 دانلود 11,249 00:47:40
31 ظهار - جلسه 31 دانلود 10,284 00:43:33
32 ایلاء - جلسه 32 دانلود 8,961 00:37:54
33 ایلاء - جلسه 33 دانلود 10,095 00:42:44
34 ایلاء - جلسه 34 دانلود 10,412 00:44:06
35 ایلاء - جلسه 35 دانلود 10,135 00:42:55
36 ایلاء - جلسه 36 دانلود 10,284 00:43:33
37 ایلاء - جلسه 37 دانلود 11,715 00:49:39
38 ایلاء - جلسه 38 دانلود 12,369 00:52:27
39 لعان - جلسه 39 دانلود 13,220 00:56:04
40 لعان - جلسه 40 دانلود 11,019 00:46:41
41 لعان - جلسه 41 دانلود 9,683 00:40:59
42 لعان - جلسه 42 دانلود 11,262 00:47:43
43 لعان - جلسه 43 دانلود 10,324 00:43:43
44 لعان - جلسه 44 دانلود 10,878 00:46:05
45 لعان - جلسه 45 دانلود 10,108 00:42:48
46 لعان - جلسه 46 دانلود 10,513 00:44:32
47 اقرار - جلسه 47 دانلود 9,089 00:38:27
48 اقرار - جلسه 48 دانلود 8,994 00:38:03
49 اقرار - جلسه 49 دانلود 11,350 00:48:06
50 اقرار - جلسه 50 دانلود 10,608 00:44:56
51 اقرار - جلسه 51 دانلود 10,614 00:44:57
52 اقرار - جلسه 52 دانلود 9,885 00:41:51
53 اقرار - جلسه 53 دانلود 10,419 00:44:07
54 اقرار - جلسه 54 دانلود 10,770 00:45:37
55 اقرار - جلسه 55 دانلود 9,730 00:41:11
56 اقرار - جلسه 56 دانلود 10,338 00:43:47
57 اقرار - جلسه 57 دانلود 11,559 00:48:59
58 اقرار - جلسه 58 دانلود 10,594 00:44:52
59 اقرار - جلسه 59 دانلود 6,402 00:26:59
60 اقرار - جلسه 60 دانلود 11,181 00:47:23
61 اقرار - جلسه 61 دانلود 9,690 00:41:01
62 اقرار - جلسه 62 دانلود 10,250 00:43:24
63 اقرار - جلسه 63 دانلود 10,905 00:46:12
64 اقرار - جلسه 64 دانلود 11,843 00:50:12
65 اقرار - جلسه 65 دانلود 10,027 00:42:27
66 غضب - جلسه 66 دانلود 10,014 00:42:24
67 غضب - جلسه 67 دانلود 9,325 00:39:27
68 غضب - جلسه 68 دانلود 10,729 00:45:27
69 غضب - جلسه 69 دانلود 9,102 00:38:30
70 غضب - جلسه 70 دانلود 9,933 00:42:03
71 غضب - جلسه 71 دانلود 9,953 00:42:08
72 غضب - جلسه 72 دانلود 10,837 00:45:54
73 غضب - جلسه 73 دانلود 9,359 00:39:36
74 غضب - جلسه 74 دانلود 10,452 00:44:16
75 غضب - جلسه 75 دانلود 10,162 00:43:02
76 لقطه - جلسه 76 دانلود 9,021 00:38:10
77 لقطه - جلسه 77 دانلود 9,879 00:41:49
78 لقطه - جلسه 78 دانلود 8,792 00:37:11
79 لقطه - جلسه 79 دانلود 12,741 00:54:02
80 لقطه - جلسه 80 دانلود 10,857 00:46:00
81 لقطه - جلسه 81 دانلود 9,460 00:40:02
82 لقطه - جلسه 82 دانلود 8,873 00:37:32
83 لقطه - جلسه 83 دانلود 10,560 00:44:44
84 لقطه - جلسه 84 دانلود 10,729 00:45:27
85 لقطه - جلسه 85 دانلود 7,287 00:30:46
86 لقطه - جلسه 86 دانلود 10,486 00:44:25
87 لقطه - جلسه 87 دانلود 10,338 00:43:47
88 احياء الموات - جلسه 88 دانلود 9,656 00:40:52
89 احياء الموات - جلسه 89 دانلود 10,736 00:45:29
90 احياء الموات - جلسه 90 دانلود 10,878 00:46:05
91 احياء الموات - جلسه 91 دانلود 10,007 00:42:22
92 احياء الموات - جلسه 92 دانلود 10,695 00:45:18
93 احياء الموات - جلسه 93 دانلود 10,412 00:44:06
94 احياء الموات - جلسه 94 دانلود 9,001 00:38:04
95 احياء الموات - جلسه 95 دانلود 7,584 00:32:02
96 احياء الموات - جلسه 96 دانلود 10,230 00:43:19
97 احياء الموات - جلسه 97 دانلود 9,021 00:38:10
98 صید و الزباحه - جلسه 98 دانلود 9,852 00:41:42
99 صید و الزباحه - جلسه 99 دانلود 9,973 00:42:13
100 صید و الزباحه - جلسه 100 دانلود 9,264 00:39:12
101 صید و الزباحه - جلسه 101 دانلود 10,088 00:42:43
102 صید و الزباحه - جلسه 102 دانلود 9,143 00:38:41
103 صید و الزباحه - جلسه 103 دانلود 9,339 00:39:31
104 صید و الزباحه - جلسه 104 دانلود 9,609 00:40:40
105 صید و الزباحه - جلسه 105 دانلود 10,574 00:44:47
106 صید و الزباحه - جلسه 106 دانلود 10,722 00:45:25
107 صید و الزباحه - جلسه 107 دانلود 9,669 00:40:56
108 اطعمه و اشربه - جلسه 108 دانلود 10,284 00:43:33
109 اطعمه و اشربه - جلسه 109 دانلود 10,830 00:45:53
110 اطعمه و اشربه - جلسه 110 دانلود 11,107 00:47:04
111 اطعمه و اشربه - جلسه 111 دانلود 10,243 00:43:22
112 اطعمه و اشربه - جلسه 112 دانلود 9,636 00:40:47
113 اطعمه و اشربه - جلسه 113 دانلود 10,108 00:42:48
114 اطعمه و اشربه - جلسه 114 دانلود 9,966 00:42:12
115 اطعمه و اشربه - جلسه 115 دانلود 10,162 00:43:02
116 اطعمه و اشربه - جلسه 116 دانلود 10,236 00:43:21
117 اطعمه و اشربه - جلسه 117 دانلود 11,681 00:49:30
118 اطعمه و اشربه - جلسه 118 دانلود 10,567 00:44:45
119 اطعمه و اشربه - جلسه 119 دانلود 10,756 00:45:34
120 اطعمه و اشربه - جلسه 120 دانلود 10,344 00:43:48
121 اطعمه و اشربه - جلسه 121 دانلود 10,722 00:45:25
122 اطعمه و اشربه - جلسه 122 دانلود 9,386 00:39:43
123 اطعمه و اشربه - جلسه 123 دانلود 9,271 00:39:14
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ