دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (اجاره تا طلاق) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (اجاره تا طلاق) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: شرح لمعه 4 (اجاره تا طلاق) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

اجاره تا طلاق
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 اجاره - جلسه 43 دانلود 9,973 00:42:13
2 اجاره - جلسه 44 دانلود 8,968 00:37:56
3 اجاره - جلسه 45 دانلود 10,554 00:44:42
4 اجاره - جلسه 46 دانلود 10,021 00:42:25
5 اجاره - جلسه 47 دانلود 10,810 00:45:48
6 اجاره - جلسه 48 دانلود 14,057 00:59:39
7 اجاره - جلسه 49 دانلود 9,575 00:40:31
8 اجاره - جلسه 50 دانلود 9,163 00:38:46
9 اجاره - جلسه 51 دانلود 9,312 00:39:24
10 اجاره - جلسه 52 دانلود 12,754 00:54:05
11 اجاره - جلسه 53 دانلود 8,637 00:36:31
12 وکاله - جلسه 54 دانلود 9,400 00:39:46
13 وکاله - جلسه 55 دانلود 6,956 00:29:21
14 وکاله - جلسه 56 دانلود 8,799 00:37:13
15 وکاله - جلسه 57 دانلود 7,550 00:31:53
16 وکاله - جلسه 58 دانلود 9,582 00:40:33
17 وکاله - جلسه 59 دانلود 12,484 00:52:56
18 شفعه - جلسه 60 دانلود 9,177 00:38:49
19 شفعه - جلسه 61 دانلود 9,886 00:41:51
20 شفعه - جلسه 62 دانلود 9,940 00:42:05
21 شفعه - جلسه 63 دانلود 9,832 00:41:37
22 شفعه - جلسه 64 دانلود 9,568 00:40:30
23 شفعه - جلسه 65 دانلود 10,831 00:45:53
24 شفعه - جلسه 66 دانلود 13,092 00:55:32
25 سبق الرمايه - جلسه 67 دانلود 10,162 00:43:02
26 سبق الرمايه - جلسه 68 دانلود 11,229 00:47:35
27 سبق الرمايه - جلسه 69 دانلود 10,486 00:44:25
28 سبق الرمايه - جلسه 70 دانلود 13,092 00:55:32
29 سبق الرمايه - جلسه 71 دانلود 9,953 00:42:08
30 جعاله الرمايه - جلسه 72 دانلود 7,989 00:33:45
31 جعاله الرمايه - جلسه 73 دانلود 8,293 00:35:03
32 جعاله الرمايه - جلسه 74 دانلود 9,474 00:40:05
33 جعاله الرمايه - جلسه 75 دانلود 9,528 00:40:19
34 جعاله الرمايه - جلسه 76 دانلود 9,649 00:40:50
35 وصايا الرمايه - جلسه 77 دانلود 10,338 00:43:47
36 وصايا الرمايه - جلسه 78 دانلود 10,669 00:45:11
37 وصايا الرمايه - جلسه 79 دانلود 9,663 00:40:54
38 وصايا الرمايه - جلسه 80 دانلود 9,400 00:39:46
39 وصايا الرمايه - جلسه 81 دانلود 3 00:00:00
40 وصايا الرمايه - جلسه 82 دانلود 10,885 00:46:07
41 وصايا الرمايه - جلسه 83 دانلود 9,339 00:39:31
42 وصايا الرمايه - جلسه 84 دانلود 8,293 00:35:03
43 وصايا الرمايه - جلسه 85 دانلود 9,649 00:40:50
44 وصايا الرمايه - جلسه 86 دانلود 10,338 00:43:47
45 وصايا الرمايه - جلسه 87 دانلود 10,736 00:45:29
46 وصايا الرمايه - جلسه 88 دانلود 10,345 00:43:48
47 وصايا الرمايه - جلسه 89 دانلود 8,826 00:37:20
48 وصايا الرمايه - جلسه 90 دانلود 10,493 00:44:26
49 وصايا الرمايه - جلسه 91 دانلود 11,283 00:47:49
50 وصايا الرمايه - جلسه 92 دانلود 9,440 00:39:57
51 وصايا الرمايه - جلسه 93 دانلود 11,202 00:47:28
52 وصايا الرمايه - جلسه 94 دانلود 11,148 00:47:14
53 وصايا الرمايه - جلسه 95 دانلود 9,690 00:41:01
54 وصايا الرمايه - جلسه 96 دانلود 10,777 00:45:39
55 وصايا الرمايه - جلسه 97 دانلود 9,670 00:40:56
56 وصايا الرمايه - جلسه 98 دانلود 11,256 00:47:42
57 وصايا الرمايه - جلسه 99 دانلود 8,826 00:37:20
58 نكاح الرمايه - جلسه 100 دانلود 10,000 00:42:20
59 نكاح الرمايه - جلسه 101 دانلود 10,162 00:43:02
60 نكاح الرمايه - جلسه 102 دانلود 9,636 00:40:47
61 نكاح الرمايه - جلسه 103 دانلود 10,021 00:42:25
62 نكاح الرمايه - جلسه 104 دانلود 10,621 00:44:59
63 نكاح الرمايه - جلسه 105 دانلود 7,726 00:32:38
64 نكاح الرمايه - جلسه 106 دانلود 9,791 00:41:27
65 نكاح الرمايه - جلسه 107 دانلود 10,986 00:46:32
66 نكاح الرمايه - جلسه 108 دانلود 9,798 00:41:28
67 نكاح الرمايه - جلسه 109 دانلود 10,243 00:43:22
68 نكاح الرمايه - جلسه 110 دانلود 10,432 00:44:11
69 نكاح الرمايه - جلسه 111 دانلود 10,561 00:44:44
70 نكاح الرمايه - جلسه 112 دانلود 9,710 00:41:06
71 نكاح الرمايه - جلسه 113 دانلود 10,095 00:42:44
72 نكاح الرمايه - جلسه 114 دانلود 9,643 00:40:49
73 نكاح الرمايه - جلسه 115 دانلود 10,925 00:46:17
74 نكاح الرمايه - جلسه 116 دانلود 10,891 00:46:08
75 نكاح الرمايه - جلسه 117 دانلود 8,603 00:36:23
76 نكاح الرمايه - جلسه 118 دانلود 9,285 00:39:17
77 نكاح الرمايه - جلسه 119 دانلود 9,892 00:41:53
78 نكاح الرمايه - جلسه 120 دانلود - 00:00:00
79 نكاح الرمايه - جلسه 121 دانلود - 00:00:00
80 نكاح الرمايه - جلسه 122 دانلود 9,163 00:38:46
81 نكاح الرمايه - جلسه 123 دانلود 9,177 00:38:49
82 نكاح الرمايه - جلسه 124 دانلود 13,092 00:55:32
83 نكاح الرمايه - جلسه 125 دانلود 9,400 00:39:46
84 نكاح الرمايه - جلسه 126 دانلود 10,493 00:44:26
85 نكاح الرمايه - جلسه 127 دانلود 10,000 00:42:20
86 نكاح الرمايه - جلسه 128 دانلود 10,432 00:44:11
87 نكاح الرمايه - جلسه 129 دانلود - 00:00:00
88 نكاح الرمايه - جلسه 130 دانلود - 00:00:00
89 نكاح الرمايه - جلسه 131 دانلود - 00:00:00
90 نكاح الرمايه - جلسه 132 دانلود 9,312 00:39:24
91 نكاح الرمايه - جلسه 133 دانلود 9,886 00:41:51
92 نكاح الرمايه - جلسه 134 دانلود 9,953 00:42:08
93 نكاح الرمايه - جلسه 135 دانلود - 00:00:00
94 نكاح الرمايه - جلسه 136 دانلود 11,283 00:47:49
95 نكاح الرمايه - جلسه 137 دانلود 10,162 00:43:02
96 نكاح الرمايه - جلسه 138 دانلود 10,561 00:44:44
97 نكاح الرمايه - جلسه 139 دانلود - 00:00:00
98 نكاح الرمايه - جلسه 140 دانلود 2 00:00:00
99 نكاح الرمايه - جلسه 141 دانلود 2 00:00:00
100 نكاح الرمايه - جلسه 142 دانلود 12,754 00:54:05
101 نكاح الرمايه - جلسه 143 دانلود 8,637 00:36:31
102 نكاح الرمايه - جلسه 144 دانلود 9,400 00:39:46
103 نكاح الرمايه - جلسه 145 دانلود 6,956 00:29:21
104 نكاح الرمايه - جلسه 146 دانلود 8,799 00:37:13
105 نكاح الرمايه - جلسه 147 دانلود 7,550 00:31:53
106 نكاح الرمايه - جلسه 148 دانلود 9,582 00:40:33
107 نكاح الرمايه - جلسه 149 دانلود 12,484 00:52:56
108 نكاح الرمايه - جلسه 150 دانلود 9,177 00:38:49
109 نكاح الرمايه - جلسه 151 دانلود 9,886 00:41:51
110 نكاح الرمايه - جلسه 152 دانلود - 00:00:00
111 نكاح الرمايه - جلسه 153 دانلود - 00:00:00
112 نكاح الرمايه - جلسه 154 دانلود - 00:00:00
113 نكاح الرمايه - جلسه 155 دانلود - 00:00:00
114 نكاح الرمايه - جلسه 156 دانلود - 00:00:00
115 نكاح الرمايه - جلسه 157 دانلود - 00:00:00
116 نكاح الرمايه - جلسه 158 دانلود - 00:00:00
117 نكاح الرمايه - جلسه 159 دانلود - 00:00:00
118 نكاح الرمايه - جلسه 160 دانلود - 00:00:00
119 نكاح الرمايه - جلسه 161 دانلود - 00:00:00
120 نكاح الرمايه - جلسه 162 دانلود - 00:00:00
121 نكاح الرمايه - جلسه 163 دانلود - 00:00:00
122 نكاح الرمايه - جلسه 164 دانلود - 00:00:00
123 نكاح الرمايه - جلسه 165 دانلود 10,345 00:43:48
124 نكاح الرمايه - جلسه 166 دانلود - 00:00:00
125 نكاح الرمايه - جلسه 167 دانلود - 00:00:00
126 نكاح الرمايه - جلسه 168 دانلود - 00:00:00
127 نكاح الرمايه - جلسه 169 دانلود - 00:00:00
128 نكاح الرمايه - جلسه 170 دانلود - 00:00:00
129 نكاح الرمايه - جلسه 171 دانلود - 00:00:00
130 نكاح الرمايه - جلسه 172 دانلود - 00:00:00
131 نكاح الرمايه - جلسه 173 دانلود - 00:00:00
132 نكاح الرمايه - جلسه 174 دانلود 10,345 00:43:48
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ