دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (از صوم تا متأجر) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (صوم تا متأجر) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: شرح لمعه 2 (صوم تا متأجر) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

صوم تا متأجر
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 صوم و اعتكاف - جلسه 100 --- --- ---
2 صوم و اعتكاف - جلسه 101 --- --- ---
3 صوم و اعتكاف - جلسه 102 --- --- ---
4 صوم و اعتكاف - جلسه 103 --- --- ---
5 صوم و اعتكاف - جلسه 104 --- --- ---
6 صوم و اعتكاف - جلسه 105 --- --- ---
7 صوم و اعتكاف - جلسه 106 --- --- ---
8 صوم و اعتكاف - جلسه 107 --- --- ---
9 صوم و اعتكاف - جلسه 108 --- --- ---
10 صوم و اعتكاف - جلسه 109 --- --- ---
11 صوم و اعتكاف - جلسه 110 --- --- ---
12 صوم و اعتكاف - جلسه 111 --- --- ---
13 صوم و اعتكاف - جلسه 112 --- --- ---
14 صوم و اعتكاف - جلسه 113 --- --- ---
15 صوم و اعتكاف - جلسه 114 --- --- ---
16 صوم و اعتكاف - جلسه 115 --- --- ---
17 صوم و اعتكاف - جلسه 116 --- --- ---
18 حج - جلسه 117 --- --- ---
19 حج - جلسه 118 دانلود 12,403 00:52:35
20 حج - جلسه 119 دانلود 10,696 00:45:18
21 حج - جلسه 120 دانلود 9,325 00:39:27
22 حج - جلسه 121 دانلود 9,784 00:41:25
23 حج - جلسه 122 دانلود 8,232 00:34:47
24 حج - جلسه 123 دانلود 10,000 00:42:20
25 حج - جلسه 124 دانلود 8,596 00:36:21
26 حج - جلسه 125 دانلود 9,913 00:41:58
27 حج - جلسه 126 دانلود 9,798 00:41:28
28 حج - جلسه 127 دانلود 10,453 00:44:16
29 حج - جلسه 128 دانلود 10,284 00:43:33
30 حج - جلسه 129 دانلود 9,413 00:39:50
31 حج - جلسه 130 دانلود 9,386 00:39:43
32 حج - جلسه 131 دانلود 11,998 00:50:52
33 حج - جلسه 132 دانلود 9,433 00:39:55
34 حج - جلسه 133 دانلود 9,251 00:39:08
35 حج - جلسه 134 دانلود 9,373 00:39:40
36 حج - جلسه 135 دانلود 10,257 00:43:26
37 حج - جلسه 136 دانلود 9,379 00:39:41
38 حج - جلسه 137 دانلود 9,973 00:42:13
39 حج - جلسه 138 دانلود 8,826 00:37:20
40 حج - جلسه 139 دانلود 10,621 00:44:59
41 حج - جلسه 140 دانلود 10,203 00:43:12
42 حج - جلسه 141 دانلود 11,445 00:48:30
43 حج - جلسه 142 دانلود 11,236 00:47:36
44 حج - جلسه 143 دانلود 9,528 00:40:19
45 حج - جلسه 144 دانلود 9,764 00:41:20
46 حج - جلسه 145 دانلود 9,400 00:39:46
47 حج - جلسه 146 دانلود 10,189 00:43:09
48 حج - جلسه 147 دانلود 11,890 00:50:24
49 حج - جلسه 148 دانلود 10,237 00:43:21
50 حج - جلسه 149 دانلود 9,319 00:39:26
51 حج - جلسه 150 دانلود 8,947 00:37:51
52 حج - جلسه 151 دانلود 11,155 00:47:16
53 حج - جلسه 152 دانلود 9,325 00:39:27
54 حج - جلسه 153 دانلود 10,520 00:44:33
55 حج - جلسه 154 دانلود 11,506 00:48:46
56 حج - جلسه 155 دانلود 10,534 00:44:37
57 حج - جلسه 156 دانلود 11,249 00:47:40
58 حج - جلسه 157 دانلود 10,365 00:43:54
59 حج - جلسه 158 دانلود 10,081 00:42:41
60 حج - جلسه 159 دانلود 10,297 00:43:36
61 حج - جلسه 160 دانلود 9,420 00:39:52
62 حج - جلسه 161 دانلود 9,184 00:38:51
63 حج - جلسه 162 دانلود 10,223 00:43:17
64 حج - جلسه 163 دانلود 9,568 00:40:30
65 حج - جلسه 164 دانلود 11,465 00:48:35
66 حج - جلسه 165 دانلود 5,890 00:24:48
67 حج - جلسه 166 دانلود 11,020 00:46:41
68 حج - جلسه 167 دانلود 9,400 00:39:46
69 حج - جلسه 168 دانلود 11,917 00:50:31
70 حج - جلسه 169 دانلود 12,316 00:52:13
71 حج - جلسه 170 دانلود 10,210 00:43:14
72 حج - جلسه 171 دانلود 11,296 00:47:52
73 حج - جلسه 172 دانلود 9,859 00:41:44
74 حج - جلسه 173 دانلود 13,173 00:55:52
75 حج - جلسه 174 دانلود 4,108 00:17:12
76 حج - جلسه 175 دانلود 8,873 00:37:32
77 حج - جلسه 176 دانلود 10,176 00:43:05
78 حج - جلسه 177 دانلود 10,169 00:43:03
79 جهاد - جلسه 178 دانلود 12,451 00:52:47
80 جهاد - جلسه 179 دانلود 10,000 00:42:20
81 جهاد - جلسه 180 دانلود 14,570 01:01:50
82 جهاد - جلسه 181 دانلود 10,081 00:42:41
83 جهاد - جلسه 182 دانلود 9,366 00:39:38
84 جهاد - جلسه 183 دانلود 12,721 00:53:57
85 جهاد - جلسه 184 دانلود 9,602 00:40:38
86 جهاد - جلسه 185 دانلود 12,950 00:54:55
87 جهاد - جلسه 186 دانلود 10,878 00:46:05
88 جهاد - جلسه 187 دانلود 14,847 01:03:01
89 جهاد - جلسه 188 دانلود 7,381 00:31:10
90 کفارات - جلسه 189 دانلود 14,908 01:03:16
91 کفارات - جلسه 190 دانلود 9,258 00:39:10
92 کفارات - جلسه 191 دانلود 8,448 00:35:43
93 کفارات - جلسه 192 دانلود 9,575 00:40:31
94 کفارات - جلسه 193 دانلود 12,788 00:54:14
95 کفارات - جلسه 194 دانلود 10,608 00:44:56
96 نذر - جلسه 195 دانلود 11,074 00:46:55
97 نذر - جلسه 196 دانلود 10,621 00:44:59
98 نذر - جلسه 197 دانلود 9,204 00:38:56
99 قضاء - جلسه 198 دانلود 9,973 00:42:13
100 قضاء - جلسه 199 دانلود 8,968 00:37:56
101 قضاء - جلسه 200 دانلود 10,554 00:44:42
102 قضاء - جلسه 201 دانلود 10,682 00:45:15
103 ادامه قضاء - جلسه 202 دانلود 14,658 01:02:13
104 ادامه قضاء - جلسه 203 دانلود 12,694 00:53:50
105 ادامه قضاء - جلسه 204 دانلود 11,863 00:50:17
106 ادامه قضاء - جلسه 205 دانلود 11,080 00:46:57
107 ادامه قضاء - جلسه 206 دانلود 13,895 00:58:57
108 ادامه قضاء - جلسه 207 دانلود 12,896 00:54:42
109 ادامه قضاء - جلسه 208 دانلود 13,652 00:57:55
110 ادامه قضاء - جلسه 209 دانلود 12,545 00:53:12
111 ادامه قضاء - جلسه 210 دانلود 14,111 00:59:53
112 ادامه قضاء - جلسه 211 دانلود 14,037 00:59:34
113 ادامه قضاء - جلسه 212 دانلود 11,641 00:49:20
114 ادامه قضاء - جلسه 213 دانلود 13,524 00:57:22
115 ادامه قضاء - جلسه 214 دانلود 14,766 01:02:40
116 ادامه قضاء - جلسه 215 دانلود 11,850 00:50:14
117 شهادت - جلسه 216 دانلود 9,116 00:38:34
118 شهادت - جلسه 217 دانلود 9,514 00:40:16
119 شهادت - جلسه 218 دانلود 9,184 00:38:51
120 شهادت - جلسه 219 دانلود 9,933 00:42:03
121 شهادت - جلسه 220 دانلود 10,385 00:43:59
122 شهادت - جلسه 221 دانلود 10,068 00:42:37
123 شهادت - جلسه 222 دانلود 9,285 00:39:17
124 شهادت - جلسه 223 دانلود 7,537 00:31:49
125 شهادت - جلسه 224 دانلود 9,433 00:39:55
126 شهادت - جلسه 225 دانلود 9,474 00:40:05
127 وقف - جلسه 226 دانلود 8,164 00:34:30
128 وقف - جلسه 227 دانلود 8,522 00:36:02
129 وقف - جلسه 228 دانلود 7,651 00:32:19
130 وقف - جلسه 229 دانلود 8,380 00:35:25
131 وقف - جلسه 230 دانلود 8,056 00:34:03
132 وقف - جلسه 231 دانلود 7,361 00:31:05
133 وقف - جلسه 232 دانلود 5,188 00:21:48
134 وقف - جلسه 233 دانلود 8,711 00:36:50
135 عطیه - جلسه 234 دانلود 10,898 00:46:10
136 عطیه - جلسه 235 دانلود 8,688 00:37:04
137 عطیه - جلسه 236 دانلود 7,361 00:31:05
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ