دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (از طهارت تا خمس) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (طهارت، صلوة، زکات و خمس) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: شرح لمعه 1 (از طهارت تا خمس) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

طهارت تا صوم
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 طهارت - جلسه 1 دانلود 14,658 01:02:13
2 طهارت - جلسه 2 دانلود 12,694 00:53:50
3 طهارت - جلسه 3 دانلود 11,863 00:50:17
4 طهارت - جلسه 4 دانلود 11,080 00:46:57
5 طهارت - جلسه 5 دانلود 13,895 00:58:57
6 طهارت - جلسه 6 دانلود 12,896 00:54:42
7 طهارت - جلسه 7 دانلود 13,652 00:57:55
8 طهارت - جلسه 8 دانلود 12,545 00:53:12
9 طهارت - جلسه 9 دانلود 14,111 00:59:53
10 طهارت - جلسه 10 دانلود 14,037 00:59:34
11 طهارت - جلسه 11 دانلود 11,641 00:49:20
12 طهارت - جلسه 12 دانلود 13,524 00:57:22
13 طهارت - جلسه 13 دانلود 14,766 01:02:40
14 طهارت - جلسه 14 دانلود 11,850 00:50:14
15 طهارت - جلسه 15 دانلود 13,504 00:57:17
16 طهارت - جلسه 16 دانلود 10,898 00:46:10
17 طهارت - جلسه 17 دانلود 11,188 00:47:24
18 طهارت - جلسه 18 دانلود 13,234 00:56:08
19 طهارت - جلسه 19 دانلود 11,985 00:50:48
20 طهارت - جلسه 20 دانلود 10,014 00:42:24
21 طهارت - جلسه 21 دانلود 9,703 00:41:04
22 طهارت - جلسه 22 دانلود 10,945 00:46:22
23 طهارت - جلسه 23 دانلود 10,750 00:45:32
24 طهارت - جلسه 24 دانلود 10,912 00:46:13
25 طهارت - جلسه 25 دانلود 9,285 00:39:17
26 طهارت - جلسه 26 دانلود 12,052 00:51:06
27 طهارت - جلسه 27 دانلود 12,889 00:54:40
28 طهارت - جلسه 28 دانلود 9,535 00:40:21
29 طهارت - جلسه 29 دانلود 12,646 00:53:38
30 طهارت - جلسه 30 دانلود 12,997 00:55:07
31 طهارت - جلسه 31 دانلود 13,963 00:59:15
32 طهارت - جلسه 32 دانلود 11,546 00:48:56
33 طهارت - جلسه 33 دانلود 10,210 00:43:14
34 طهارت - جلسه 34 دانلود 10,412 00:44:06
35 طهارت - جلسه 35 دانلود 12,039 00:51:02
36 طهارت - جلسه 36 دانلود 11,782 00:49:56
37 صلوة - جلسه 37 دانلود 10,804 00:45:46
38 صلوة - جلسه 38 دانلود 10,574 00:44:47
39 صلوة - جلسه 39 دانلود 8,245 00:34:51
40 صلوة - جلسه 40 دانلود 13,848 00:58:45
41 صلوة - جلسه 41 دانلود 14,233 01:00:24
42 صلوة - جلسه 42 دانلود 12,336 00:52:18
43 صلوة - جلسه 43 دانلود 13,564 00:57:33
44 صلوة - جلسه 44 دانلود 12,646 00:53:38
45 صلوة - جلسه 45 دانلود 13,544 00:57:27
46 صلوة - جلسه 46 دانلود 12,275 00:52:03
47 صلوة - جلسه 47 دانلود 14,530 01:01:40
48 صلوة - جلسه 48 دانلود 7,138 00:30:08
49 صلوة - جلسه 49 دانلود 12,511 00:53:03
50 صلوة - جلسه 50 دانلود 13,720 00:58:12
51 صلوة - جلسه 51 دانلود 13,409 00:56:53
52 صلوة - جلسه 52 دانلود 13,153 00:55:47
53 صلوة - جلسه 53 دانلود 13,652 00:57:55
54 صلوة - جلسه 54 دانلود 11,033 00:46:45
55 صلوة - جلسه 55 دانلود 11,803 00:50:02
56 صلوة - جلسه 56 دانلود 12,349 00:52:22
57 صلوة - جلسه 57 دانلود 12,322 00:52:15
58 صلوة - جلسه 58 دانلود 11,857 00:50:15
59 صلوة - جلسه 59 دانلود 11,101 00:47:02
60 صلوة - جلسه 60 دانلود 9,838 00:41:39
61 صلوة - جلسه 61 دانلود 10,385 00:43:59
62 صلوة - جلسه 62 دانلود 13,544 00:57:27
63 صلوة - جلسه 63 دانلود 12,363 00:52:25
64 صلوة - جلسه 64 دانلود 12,093 00:51:16
65 صلوة - جلسه 65 دانلود 12,187 00:51:40
66 صلوة - جلسه 66 دانلود 13,639 00:57:52
67 صلوة - جلسه 67 دانلود 6,598 00:27:49
68 صلوة - جلسه 68 دانلود 12,781 00:54:12
69 صلوة - جلسه 69 دانلود 6,929 00:29:14
70 صلوة - جلسه 70 دانلود 14,712 01:02:26
71 صلوة - جلسه 71 دانلود 11,242 00:47:38
72 صلوة - جلسه 72 دانلود 14,442 01:01:17
73 صلوة - جلسه 73 دانلود 7,307 00:30:51
74 صلوة - جلسه 74 دانلود 10,628 00:45:01
75 صلوة - جلسه 75 دانلود 11,411 00:48:21
76 صلوة - جلسه 76 دانلود 12,559 00:53:15
77 صلوة - جلسه 77 دانلود 12,883 00:54:38
78 صلوة - جلسه 78 دانلود 11,087 00:46:58
79 صلوة - جلسه 79 دانلود 13,585 00:57:38
80 صلوة - جلسه 80 دانلود 14,206 01:00:17
81 صلوة - جلسه 81 دانلود 11,681 00:49:30
82 صلوة - جلسه 82 دانلود 11,364 00:48:09
83 صلوة - جلسه 83 دانلود 7,786 00:32:53
84 زكات - جلسه 84 دانلود 12,491 00:52:58
85 زكات - جلسه 85 دانلود 10,972 00:46:29
86 زكات - جلسه 86 دانلود 13,072 00:55:26
87 زكات - جلسه 87 دانلود 8,725 00:36:54
88 زكات - جلسه 88 دانلود 11,816 00:50:05
89 زكات - جلسه 89 دانلود 11,708 00:49:37
90 زكات - جلسه 90 دانلود 11,985 00:50:48
91 زكات - جلسه 91 دانلود 10,561 00:44:44
92 زكات - جلسه 92 دانلود 14,449 01:01:19
93 زكات - جلسه 93 دانلود 11,485 00:48:40
94 زكات - جلسه 94 دانلود 8,239 00:34:49
95 خمس - جلسه 95 دانلود 14,017 00:59:28
96 خمس - جلسه 96 دانلود 8,144 00:34:25
97 خمس - جلسه 97 دانلود 10,007 00:42:22
98 خمس - جلسه 98 دانلود 9,602 00:40:38
99 خمس - جلسه 99 دانلود 9,940 00:42:05
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ