دانلود فایل صوتی تدریس مغنی 3 استاد: طالقاني

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس کتاب مغنی الأدیب 3 توسط استاد طالقاني

 

در ادامه مطلب

 

 

 

این مبحث: مغنی 3 - ورود به ادامه این تدریس:

مغنی 1

مغنی 2

 

 

مغنی 1
استاد : طالقاني

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
184 مغنی 3 - جلسه 184 دانلود 14,276 01:00:35
185 مغنی 3 - جلسه 185 دانلود   00:00:00
186 مغنی 3 - جلسه 186 دانلود   00:00:00
187 مغنی 3 - جلسه 187 دانلود 14,292 01:00:39
188 مغنی 3 - جلسه 188 دانلود 14,546 01:01:44
189 مغنی 3 - جلسه 189 دانلود 14,026 00:59:31
190 مغنی 3 - جلسه 190 دانلود 14,026 00:59:31
191 مغنی 3 - جلسه 191 دانلود   00:00:00
192 مغنی 3 - جلسه 192 دانلود   00:00:00
193 مغنی 3 - جلسه 193 دانلود   00:00:00
194 مغنی 3 - جلسه 194 دانلود   00:00:00
195 مغنی 3 - جلسه 195 دانلود   00:00:00
196 مغنی 3 - جلسه 196 دانلود   00:00:00
197 مغنی 3 - جلسه 197 دانلود   00:00:00
198 مغنی 3 - جلسه 198 دانلود   00:00:00
199 مغنی 3 - جلسه 199 دانلود   00:00:00
200 مغنی 3 - جلسه 200 دانلود   00:00:00
201 مغنی 3 - جلسه 201 دانلود 13,668 00:57:59
202 مغنی 3 - جلسه 202 دانلود 14,006 00:59:26
203 مغنی 3 - جلسه 203 دانلود 14,394 01:01:05
204 مغنی 3 - جلسه 204 دانلود 14,761 01:02:39
205 مغنی 3 - جلسه 205 دانلود 14,257 01:00:30
206 مغنی 3 - جلسه 206 دانلود 13,786 00:58:29
207 مغنی 3 - جلسه 207 دانلود 14,599 01:01:57
208 مغنی 3 - جلسه 208 دانلود 14,030 00:59:32
209 مغنی 3 - جلسه 209 دانلود 14,301 01:00:41
210 مغنی 3 - جلسه 210 دانلود 13,926 00:59:05
211 مغنی 3 - جلسه 211 دانلود   00:00:00
212 مغنی 3 - جلسه 212 دانلود 13,580 00:57:37
213 مغنی 3 - جلسه 213 دانلود 13,922 00:59:04
214 مغنی 3 - جلسه 214 دانلود 14,077 00:59:44
215 مغنی 3 - جلسه 215 دانلود 14,387 01:01:03
216 مغنی 3 - جلسه 216 دانلود 14,148 01:00:02
217 مغنی 3 - جلسه 217 دانلود 14,446 01:01:18
218 مغنی 3 - جلسه 218 دانلود 14,173 01:00:08
219 مغنی 3 - جلسه 219 دانلود 14,428 01:01:14
220 مغنی 3 - جلسه 220 دانلود 14,592 01:01:56
221 مغنی 3 - جلسه 221 دانلود 13,798 00:58:32
222 مغنی 3 - جلسه 222 دانلود 14,846 01:03:01
223 مغنی 3 - جلسه 223 دانلود 14,065 00:59:41
224 مغنی 3 - جلسه 224 دانلود 13,844 00:58:44
225 مغنی 3 - جلسه 225 دانلود 5,631 00:23:42
226 مغنی 3 - جلسه 226 دانلود 14,092 00:59:48
227 مغنی 3 - جلسه 227 دانلود 14,146 01:00:02
228 مغنی 3 - جلسه 228 دانلود 14,203 01:00:16
229 مغنی 3 - جلسه 229 دانلود 14,063 00:59:40
230 مغنی 3 - جلسه 230 دانلود 14,095 00:59:48
231 مغنی 3 - جلسه 231 دانلود 14,068 00:59:42
232 مغنی 3 - جلسه 232 دانلود 13,967 00:59:16
233 مغنی 3 - جلسه 233 دانلود 14,306 01:00:43
234 مغنی 3 - جلسه 234 دانلود 14,448 01:01:19
235 مغنی 3 - جلسه 235 دانلود 13,928 00:59:06
236 مغنی 3 - جلسه 236 دانلود 14,071 00:59:42
237 مغنی 3 - جلسه 237 دانلود 14,179 01:00:10
238 مغنی 3 - جلسه 238 دانلود 13,825 00:58:39
239 مغنی 3 - جلسه 239 دانلود 13,095 00:55:32
240 مغنی 3 - جلسه 240 دانلود 13,756 00:58:22
241 مغنی 3 - جلسه 241 دانلود 13,879 00:58:53
242 مغنی 3 - جلسه 242 دانلود 14,361 01:00:56
243 مغنی 3 - جلسه 243 دانلود 14,285 01:00:37
244 مغنی 3 - جلسه 244 دانلود 14,400 01:01:07
245 مغنی 3 - جلسه 245 دانلود 14,433 01:01:15
246 مغنی 3 - جلسه 246 دانلود 14,650 01:02:10
247 مغنی 3 - جلسه 247 دانلود 14,108 00:59:52
248 مغنی 3 - جلسه 248 دانلود 14,302 01:00:41
249 مغنی 3 - جلسه 249 دانلود 10,154 00:43:00
250 مغنی 3 - جلسه 250 دانلود 14,092 00:59:48
251 مغنی 3 - جلسه 251 دانلود 14,278 01:00:35
252 مغنی 3 - جلسه 252 دانلود 13,917 00:59:03
منبع: سایت آوینی

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ