دانلود فایل صوتی تدریس صرف ساده (استاد آدينه وند)

صرف ساده

استاد: استاد آدينه وند
عنوان درس: صرف ساده
موضوع: ادبيات عرب
مجموعه: صرف ساده
موضوع فرعی: صرف
پایه: پايه 1

 

جلسه دانلود فایل صوتی
1 misaqh.ir 266-01.mp3
2 misaqh.ir 266-02.mp3
3 misaqh.ir 266-03.mp3
4 misaqh.ir 266-04.mp3
5 misaqh.ir 266-05.mp3
6 misaqh.ir 266-06.mp3
7 misaqh.ir 266-07.mp3
8 misaqh.ir 266-08.mp3
9 misaqh.ir 266-09.mp3
10 misaqh.ir 266-10.mp3
11 misaqh.ir 266-11.mp3
12 misaqh.ir 266-12.mp3
13 misaqh.ir 266-13.mp3
14 misaqh.ir 266-14.mp3
15 misaqh.ir 266-15.mp3
16 misaqh.ir 266-16.mp3
17 misaqh.ir 266-17.mp3
18 misaqh.ir 266-18.mp3
19 misaqh.ir 266-19.mp3
20 misaqh.ir 266-20.mp3
21 misaqh.ir 266-21.mp3
22 misaqh.ir 266-22.mp3
23 misaqh.ir 266-23.mp3
24 misaqh.ir 266-24.mp3
25 misaqh.ir 266-25.mp3
26 misaqh.ir 266-26.mp3
27 misaqh.ir 266-27.mp3
28 misaqh.ir 266-28.mp3
29 misaqh.ir 266-29.mp3
30 misaqh.ir 266-30.mp3
31 misaqh.ir 266-31.mp3
32 misaqh.ir 266-32.mp3
33 misaqh.ir 266-33.mp3
34 misaqh.ir 266-34.mp3
35 misaqh.ir 266-35.mp3
36 misaqh.ir 266-36.mp3
37 misaqh.ir 266-37.mp3
38 misaqh.ir 266-38.mp3
39 misaqh.ir 266-39.mp3
40 misaqh.ir 266-40.mp3
41 misaqh.ir 266-41.mp3
42 misaqh.ir 266-42.mp3
43 misaqh.ir 266-43.mp3
44 misaqh.ir 266-44.mp3

 منبع: shiadars.ir

برچسب ها: حوزه

چاپ